Behandling av personuppgifter

 

Er integritet är viktig. BUP-mobilen följer självklart all gällande lagstiftning angående detta, såväl dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation), patientdatalagen, patientsäkerhetslagen, hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

För att kunna erbjuda en god och patientsäker vård behöver vi behandla era personuppgifter, inklusive hälsouppgifter. Detta krävs för att vi ska kunna fullgöra vår skyldighet att föra journal och upprätta annan dokumentation som behövs för vården. Det krävs även för den administration som är nödvändig för att erbjuda vården samt för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

BUP-mobilen är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med er kontakt med oss. Alla de uppgifter ni lämnar ut omfattas av reglerna för tystnadsplikt och sekretess. Om uppgifter ska lämnas ut till utomstående part måste ni ha samtyckt till detta. I vissa undantagsfall är vi dock enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter även utan ert tillstånd, exempelvis då barn far illa.

Ni har rätt att få information om de uppgifter ni lämnat. Ni har enligt Patientdatalagen rätt att ta del av er/ert barns journal samt få en kopia. Utifrån de begränsningar som följer av Patientdatalagen har ni rätt att begära att få personuppgifter rättade, raderade, kräva en begränsning i behandling av vissa uppgifter samt i vissa fall invända mot behandling av uppgifter.

Personuppgifterna i journalen kommer att raderas efter avslutad kontakt i enlighet med reglerna i Patientdatalagen.

Ni har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande verksamhetens behandling av era personuppgifter.

 

Om ni har frågor angående hanteringen av era personuppgifter är ni välkomna att skicka ett mail så blir ni kontaktade av vårt dataskyddsombud.