Innan besöket

Innan besöket och innan du kan få hjälp med ADHD,  behöver ni skicka in utredningen där diagnosen ADHD eller ADD har fastställts. Läkaren kommer att läsa igenom  utredningen och om det bedöms sannolikt att ADHD-medicinering är lämpligt bokas ett läkarbesök. Innan medicinering påbörjas behöver andra anpassningar ha provats i hem och skola.
Därefter kan vi erbjuda behandling av ADHD eller ADD.
Då Bupmobilen är en verksamhet helt fristående från den offentligt finansierade vården gäller privat betalning.


Observera att mer komplex barnpsykiatrisk problematik som kräver tillgång till barnpsykiatrisk akutvård och  psykologisk behandling ej tas emot av Bupmobilen. I dessa fall hänvisas till närmaste ordinarie BUP mottagning.

Uppföljning medicin ADHD/ADD
 

Man brukar börja med en låg medicindos som trappas upp gradvis. Medicineringen justeras för att fungera så bra som möjligt vid behandling av ADHD eller ADD. Efter varje medicinjustering kommer läkaren att ringa upp er för att stämma av hur det fungerar. Om det första preparatet man provar inte fungerar tillfredsställande görs byte till annat preparat.
 
Puls och blodtryck behöver kontrolleras vid medicin för ADHD och ADD, och detta efter varje dosökning. Enklast är om detta kan göras via skolsköterska alternativt hemma med automatisk blodtrycksmätare av god kvalitet som ni kan få från BUP-mobilen (vi går under läkarbesöket igenom hur detta fungerar).
 
Tillgång till telefonrådgivning finns under hela uppföljningsperioden så att ni kan diskutera frågor som uppstår med läkaren.

Efter ett halvår är det dags för en ny uppföljningsperiod om fortsatt behandling av ADHD eller ADD behövs. Vi inleder med ett nytt läkarbesök och därefter fortsatt kontakt som under det första halvåret.

Under besöket

Bupmobilen kan komma till er hemort i Mälardalen, för behandling av ADHD/ADD.
Vi har inget separat väntrum men ni är välkomna in i mottagningsbilen redan en kvart innan avtalad tid om ni önskar detta.
Förutom barnet behöver minst en men gärna båda vårdnadshavare delta vid läkarbesöket.
 
Läkarbesöket börjar med att vi tillsammans går igenom barnets hälsohistoria och problematik. Om behov finns av att prata ostört utan barnet finns tillgång till iPAD samt ljudisolerande hörlurar som barnet kan använda i lek- och läshörnan i bakre delen av bilen. Om en ungdom önskar prata utan föräldrar kan föräldrarna få vänta utanför bilen en liten stund.
 
I slutet av besöket görs en kortare läkarundersökning där läkaren lyssnar på hjärta samt kontrollerar puls, blodtryck, längd och vikt.
Om medicin vid ADHD/ADD bedöms lämplig, och vi kommit överens om att starta medicinering diskuteras medicineringsalternativ och en planering görs för hur medicininsättningen ska gå till.

Ansvarig barn- och ungdomspsykiater
 
Bupmobilen drivs av registrerad vårdgivare Christensen Barnpsykiatri AB under ledning av specialistläkare Marie-Louise Christensen som är medicinskt ansvarig och barn- och ungdomspsykiater.
 
All vård bedrivs i enlighet med  rekommendationer från socialstyrelsen och Svenska Barnpsykiatriska Föreningen samt enligt gällande lagstiftning.
Läs mer under Personuppgifter.


Då Bupmobilen inte bedriver någon jourverksamhet hänvisas till närmaste BUP akutmottagning vid akuta psykiatriska problem.